Teamutveckling

Ger Insikter i realtid och möjliggör åtgärder för att förbättra samarbete, engagemang och kultur

Målsättning

Utveckla teamet genom feedbackdriven utveckling.

Målgrupp

Agila organisationer som kontinuerligt och systematiskt vill höja sin standard genom feedbackdriven teamutveckling.

Forskning

Agile on Track´s mätningar utgår från Googles forskningsstudie om framgångsrika team (Aristoteles) samt NPS (Net promotor score).

Nycklarna bakom framgångsrika team

Efter år av att analysera data, intervjuer och observationer från mer än 180 team fann Google att det finns fem viktiga egenskaper hos framgångsrika team, där den mest kritiska framgångsfaktorn är psykologisk trygghet.

Psykologisk trygghet

Pålitlighet

Struktur och säkerhet

Betydelse

Effekt

Vad vi gör

Vi synliggör teamets upplevelser på ett återkommande och systematiskt sätt genom frågor som baseras på Googles forskningsstudie om framgångsrika team.

FRÅGOR

Alla teammedlemmar svarar på sex stycken frågor en gång i veckan, samt ytterligare fem andra frågor inför varje planerings- och uppföljningsfas som normalt sker var 8–12 vecka.

DISKUSSION

Inför varje planeringsfas går varje team igenom teamresultatet från de mätningar som löpande har genomförts. Resultatet används sedan som diskussionsunderlag inom varje team tillsammans med Scrum master som är facilitator för teamet.

RESULTAT

Genom att medvetandegöra teamupplevelsen och öppet diskutera vad som behöver förbättras ökar man teamets medvetenhet, ansvar och åtagande. På så sätt får man ett ökat fokus på vad som behöver förbättras för att utveckla teamet. 

Produkter och tjänster

SMS

Information hämtas in via SMS-frågor och tar mellan 10–30 sekunder att besvara. Veckofrågorna berör tydlighet, psykologisk trygghet, meningsfullhet, påverkan, öppenhet och ansvarsfullhet. Kvartalsfrågorna som till viss del innehåller Net Promotor Score (NPS) mäter upplevelse om teamledare, organisationen, att jobba inom teamet och organisationen samt kapacitetsutnyttjande från respektive medlemmar.

ANALYSER

En Agil coach kan ta del av teamens samlade svar och använda som underlag för att resonera med Scrum Master och teamet om vad som behöver utvecklas. Genom detta sätt skapas en öppenhet och medvetenhet om teamens egna upplevelser. Fördelen med att mäta teamupplevelsen är också när teamen är utspridda på många olika platser i världen och det är svårt med den dagliga kontakten.

Dashboard

få en snabb överblick hur senaste resultaten ser ut samt möjligheten till att skapa egna tabeller och grafer för olika perioder och frågor.

Grafmätning

Visar teamens och organisationens upplevelser genom unika grafer och tabellerKalenderfunktion

Lägg enkelt till mätningstillfällen i kalenderfunktionen.

Utvecklingsmaterial

Verktyg och lämpliga frågor att diskutera under varje feedbacksession.

Skapa ökad medvetenhet genom att mäta teamupplevelsen

Agila coacher

Kan genom kontinuerliga mätningar få en överblick om hur alla team i organisationen mår och snabbare hantera potentiella avvikelser.

Scrum Master

Kan med hjälp av resultatet ha en öppen dialog med teamet om vad man kan utveckla för att höja teamupplevelsen.Vill ni veta mer?